Kestlik tooraine ja pakend

Loe lisaks

Orkla tarnija tegevusjuhend on osaks meie lepingutest ning kirjeldab meie peamiseid kestlikkusealaseid ootuseid. See hõlmab inimõiguseid, tööõiguseid, tervist ja tööohutust, keskkonda ning ärieetikat.

Juhend:  Orkla tarnija tegevusjuhend

Oleme jõuliselt seotud meie toodetes kasutatavate toodete kestliku kasvatamise edendamisega. Toetame rahvusvaheliselt tunnustatud Kestliku Põllumajanduse Algatuse Platvormi (Sustainable Agricultural Initiative Platform ehk SAI Platform) definitsiooni:

“Turvaliste kõrge kvaliteediga põllumajandussaaduste tõhus tootmine viisil, mis kaitseb ja parendab looduskeskkonda, farmerite, nende töötajate ja kohalike kogukondade sotsiaalseid ja majanduslikke tingimusi ning kõigi kasvatatud liikide tervist ja heaolu.“

Kõige olulisematele toormetele oleme seadnud eesmärgid ja miinimumnõuded, et tagada aastaks 2025 nende tõendatult kestlik tootmine. Kõigi kultiveeritud põllukultuuride puhul on miinimumeesmärgiks laialt tunnustatud hindamismetoodika FSA (Farm Sustainability Assessment ehk Farmi enesehindamine) hõbetase või sellega võrdsustatud standardile vastamine. Oleme valinud FSA, kuna see on kooskõlas üleilmsete parimate praktikatega, kõigile põllumeestele vabalt kättesaadav ning teiste tööstuses kasutatavate standardite jaoks võrdlustööriistana kasutatav. FSA on väljatöötatud Kestliku Põllumajanduse Algatuse Platvormi (Sustainable Agricultural Initiative Platform ehk SAI Platform) poolt ning selle kohta saab rohkem lugeda siit.

Töötame kestliku põllumajanduse edendamise ning meie miinimumnõuetele vastavate toormete kättesaadavuse tagamise nimel mitmel moel. Koostöös oma tarnijatega tegeleme FSA juurutamisega farmide tasandil, teeme koostööd mitmete sertifitseerimissüsteemidega, et kõrvutada nende nõudeid FSA omadega ning keskendume selle kõige juures pidevale parendamisele. Orkla on ka erinevate platvormide ja projektide aktiivne liige, sealhulgas näiteks Kestliku Põllumajanduse Algatuse Platvorm (Sustainable Agricultural Initiative Platform ehk SAI Platform).

Suurte võimaluste kõrval on kestliku põllumajanduse kindlustamises ka väljakutseid. Peamiseks neist on üheaegselt kasvava rahvastiku jaoks piiratud ressursside tingimustes piisava toiduga varustatuse tagamine ja kasvuhoonegaaside heitmete vähendamine ning loodusele ja bioloogilisele mitmekesisusele vajaliku kaitse tagamine. Oleme kaasatud mitmetesse tulevikuks kestliku põllumajanduse tagamiseks loodud algatustesse.

Tarvis on kohalikele tingimustele kohandatud erinevaid lähenemisi. Põllumajanduspraktikad, mis vähendavad süsinikuheitmeid ning kasutavad pinnase võimet süsinikku siduda, mängivad kliima eesmärkide saavutamises võtmerolli. Oleme kaasatud mitmetesse taastavat põllumajandust edendavatesse pilootprojektidesse. Taastavate põllumajanduspraktikate eesmärk on luua rohkem kestlikke pinnase ja looduse uuenemisele keskenduvaid toidusüsteeme.

Taastav põllumajandus on komplekt põllumajanduse põhimõtetest, millel nähakse kestliku põllumajanduse tulevikuperspektiivis suurt rolli.

Orklal on loomade heaolu poliitika, mis kirjeldab meie seisukohti loomade heaolule nii enne nende tootlikku elu, selle ajal, kui ka pärast seda. Meie eesmärk on, et hiljemalt aastast 2025 on kõik meie loomsed toormed selle poliitikaga vastavuses.

Loomade heaolu poliitika baseerub rahvusvaheliselt tunnustatud Viie Looma Vabaduse põhimõttel: vabadus mitte tunda nälga ega janu, vabadus mitte tunda ebamugavust, vabadus olla vaba valust, vigastustest ja haigustest, vabadus käituda liigile omaselt, vabadus mitte tunda hirmu ega (kroonilist) ärevust.

Meie loomade heaolu juhised kehtivad kõigile loomsetele toormetele kõigis geograafilistes piirkondades, kus me tegutseme. Samuti ka spetsiifilised standardid kõigile suuremate kategooriate toormetüüpidele, sealhulgas veiseliha, sealiha, piimatooted ja munad. Parasjagu on käsil eraldi standardite väljatöötamine linnulihale (sh kanad ja kalkunid).

Poliitika: Loomade heaolu

Orkla on pühendunud vihmametsade ja teiste kõrge kaitseväärtusega  looduslike metsade säilitamisele. Meie eesmärk on tagada, et meie poolt kasutatud põllumajandussaadused ja pakendid oleksid toodetud kestlikult, põhjustamata metsade raadamist.

Orkla metsaraadamise vastane poliitika seab toormete tootmisele kindlad nõuded. See hõlmab vihmametsade maha raiumise keeldu, turbaalade kasvatamise keeldu, tule kasutamise keeldu maa puhastamise meetodina ning kohustust austada põlisrahvaste ning kohalike kogukondade õiguseid ja huvisid. Hindamaks, milliseid metsi säilitada, tuleb arvestada nii mitmekesisuse kui süsiniku sidumisega.

Eriti aktiivselt oleme pühendunud palmiõli, kakao, soja, papi ja paberi tootmisega seotud metsade raadamise riski vähendamisesse.

Orkla on allkirjastanud New Yorgi Metsade Deklaratsiooni ning me raporteerime oma töö tulemusi läbi CDP Forest keskkonna.

Poliitika: Orkla metsaraadamise vastane poliitika

Kakao on meie šokolaaditoodete võtmetooraine. Tagamaks, et kasutame kestlikult kasvatatud kakaod, teeme koostööd organisatsiooniga Rainforest Alliance.

Kakaol on keeruline ning mitmetest lülidest koosnev väärtusahel. Ligi 70% kogu maailma kakaost toodavad Lääne-Aafrika pisikesed kakaofarmid. Enne šokolaaditehasesse jõudmist liigub kakao Ghana, Elevandiluuranniku või muu riigi farmeritelt kakaod töötlevatesse tehastesse kas Aafrikas või Euroopas.

Lääne-Aafrika, eriti Elevandiluuranniku kakaotööstuses on mitmeid tõsiseid valukohti. Nende hulgas on vaesus, madal tootlikkus, inimõiguste rikkumised ning looduskeskkonna halvenemine. Kui üleilmne šokolaaditarbimine on aastate jooksul kasvanud, siis kakao tootmine on väikese saagikuse, põllumajandusalaste teadmiste vähesuse, kahjurite ja haiguste tõttu languses. Tõsised teemad nagu lapstööjõud, metsade raadamine ning pinnaste vaesumine tulenevad vaesusest, madalatest hindadest, ebapiisavast taristust ja nõrkadest järelvalvesüsteemidest.

Oleme pühendunud lapstööjõu vähendamisele ning kakaofarmerite sissetulekuvõimaluste ning elutingimuste parandamisele kaasa aitamisele. Sertifitseerimisel on selles fundamentaalne roll.

Rainforest Alliance sertifikaadil (eelnevalt UTZ) on kakaotööstusele terviklik lähenemine. Sertifitseeritud farmerid ja nende kooperatiivid peavad vastama rangetele nõudmistele inimõiguste, töötingimuste ja keskkonna osas, sealhulgas ka metsade raadamise vältimine. Sertifitseerimisega tegelemine aitab parendada põllumajanduslikke praktikaid ning tagada kakaofarmeritele paremad tingimused. Rainforest Alliance omab ka häid protsesse nõuetest kinnipidamise jälgimiseks. Orkla Eesti kaubamärgiga toodetes on kasutusel vaid sertifitseeritud kakao.

Soovime edaspidi juurutada paremaid jälgitavuse protseduure. Need annavad raadamisvabade väärtusahelate ja farmerite õiglase kohtlemise osas suurema kindlustunde. Suutes jälitada kakaod tagasi kooperatiivini, saame kakao füüsilisest väärtusahelast parema üldpildi.

Palmiõli on seotud metsade raadamise riskiga, mis omakorda viib kasvuhoonegaaside emissioonideni ja koos mitmekesisuse kadumisega looduse ökosüsteemide hävimiseni. Samuti on palmiõli väärtusahelas risk töötajate õiguste rikkumisele. Veel enam, kõrge küllastunud rasvhapete sisalduse tõttu võib palmiõlil olla ka negatiivne mõju tervisele. Teisalt on palmiõli aga vajamineva maapinna vaatest üks tõhusamaid taimseid õlisid – sama koguse õli tootmiseks vajab ta teistest väiksemat maa-ala.

Orklal on palmiõli jaoks kahesuunaline lähenemine: kas asendada palmiõli mõne teise toormega või tagada, et kasutatav palmiõli on RSPO-sertifitseeritud.

Poliitika: Orkla-Kestliku-Palmiõli-Poliitika